Faglig fordybelse

Sædskiftet

Sæd­skiftet er sam­men­sat i samar­be­jde med Inno­va­tion­scen­ter For Økolo­gi. Målet er at afprøve dyrkn­ing af forskel­lige afgrøder og sam­men­sætte et sæd­skifte, så det på bedst mulig vis lever op til…

Hvorfor robotteknologi?

I sæso­nen skal marken pass­es med en Agroin­tel­li- Robot­ti, som er en autonom robot – en før­erløs ”trak­tor”, der kan pro­gram­meres til at udføre opgaver i marken. Robot­te­knolo­gi i landbruget…

Stribedyrkning, hvad er det?

Stribedyrkn­ing er en dyrkn­ings­form, hvor forskel­lige afgrøder står i smalle striber på 3–12 meters brede ved siden af hinan­den, i stedet for at hver mark har en type afgrøde. Hvorfor…