Hvorfor robotteknologi?

I sæso­nen skal marken pass­es med en Agroin­tel­li- Robot­ti, som er en autonom robot – en før­erløs ”trak­tor”, der kan pro­gram­meres til at udføre opgaver i marken.

Robot­te­knolo­gi i land­bruget giv­er mulighed for:

  • frigøre men­neskear­be­jd­skraft
  • større flek­si­bilitet i dyrkn­ingsme­toder og tid­spunk­ter og jodbehandling.
  • udnytte mulighed­erne i præcisionsdyrkning
  • en mere skån­som behan­dling af jor­den til fordel for bio­di­ver­sitet, planter, udbyt­ter mm.
  • Reduc­er­ing af pes­ti­cid­for­bruget i land­bruget i væsentlig grad.

Similar Posts