Efterafgrøder og stribedyrkning

Hvorfor efterafgrøder?

Efterafgrøder kan en masse

Det er lovpligtigt at etablere efter­af­grøder i en del af afgrødearealet. Ande­len afhænger af forskel­lige forhold, som den enkelte planteavler skal tage still­ing til i sit planteavl. De konkrete regler find­es på Land­brugsstyrelsens hjemmeside 

flere arter i landbruget

Stribedyrkn­ing hjælper bio­di­ver­siteten og bio­di­ver­siteten hjælper stribedyrkningen.


Afprøvning af tre forskellige efterafgrøder

I Stribedyrkn­ing­spro­jek­tet har vi i sen­som­meren 2022 sået tre forskel­lige efter­af­grøder, hvor der har været kornafgrøder:

Vikke og olieræddike:

Vikke fik­ser­er kvæl­stof­fet, som find­es i jor­den, og ellers vil blive udvas­ket. Olieræd­diken opsam­ler og binder kvæl­stof­fet, og marken bliv­er holdt grøn hen over vin­teren og sikr­er, at kvæl­stof­fet og andre næringsstof­fer ikke udvas­ket, men er tilgæn­gelig for næste års planter.

Vikke og Olieræddike

10 forskel­lige arter:

Denne bland­ing inde­hold­er 10 forskel­lige arter, som blom­str­er på forskel­lige tid­spunk­ter hen gen­nem efteråret, så der er mate­ri­ale for bier og andre insek­ter. Her sikres også en hin­dring af udvaskn­ing af næringsstof­fer. Her blom­str­er hon­ningurt, som også er en plante, der hjælper med frigørelse af fos­for i jor­den, så den er tilgæn­gelig for næste års plantemateriale.

Blandin­gen kaldes Ter­ral­ife N‑fix og består af Foderært, Fodervikke, Oliehør, Sol­sikke, Alexan­drinerk­løver, Hon­ningurt, Sorghum, Niger­frø og Per­sisk kløver.

Ter­ral­ife N‑fix med 10 forskel­lige arter

Radise i monokul­tur:

I denne stribe afprøves radis­esorten Deep­Till. Det er en type radise, som laver en lang pælerod i stedet for en nor­mal rød radise. Rød­derne løs­ner jor­den i et dybt lag, så det ikke vil være nød­vendigt at behan­dle jor­den yderligere før sån­ing til næste år. 

Deep­Till Radise