Biodiversitet og stribedyrkning

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er mangfoldighed

Land­bruget for­val­ter ca. 61 % af hele Dan­marks are­al. Det bety­der også, at land­bruget har et stort ans­var for at for­valte bio­di­ver­siteten i Dan­mark og gøre noget for at forbedre forhold­et for alle de vilde dyr, planter og insek­ter, der find­es i naturen.

flere arter i landbruget

Stribedyrkn­ing hjælper bio­di­ver­siteten og bio­di­ver­siteten hjælper stribedyrkningen.


Ideen med stribedyrkning

Ideen med stribedyrkn­ing er at afprøve en pro­duk­tion­s­me­tode, hvor marken dri­ves som en mul­ti­kul­tur i stedet for en monokultur.

Ved at dyrke mange forskel­lige afgrøder tæt ved hinan­den, bliv­er mæng­den af forskel­lige planter større, og derved tiltrækkes flere forskel­lige insek­ter og dyr til marken, hvor de kan finde føde og ly. 

Sam­tidig opnår vi også, at der bliv­er en mere naturlig og ikke så høj kon­cen­tra­tion af de skade­vold­ende dyr og insek­ter, der bevirk­er, at behovet for skad­edyrs­bekæm­pelse falder eller kan und­lades. Alt sam­men både til naturens og land­man­dens fordel. 

I dette pro­jekt vil vi under­søge, hvor­dan det foregår i prak­sis og om vi kan se en forskel.

Vildtstriber tiltrækker bier og andre bestøvere

Imellem hver afgrøde er der sået en blom­ster­stribe med 10 forskel­lige planter, som skal være med til at tiltrække bier, der også kan bestøve land­brugs­planterne, og den vej være med til at forbedre udbyt­terne i marken.

Vild­b­landin­gen den 1. august 2022. Vin­ter­vikke og blod­kløver i blomst, hvor hon­ningurt er sat i frø.