Om stribedyrkning.dk

Bygholm Land­brugsskole vil med dette pro­jekt sætte fokus på bru­gen af teknolo­gi i land­bruget. Vi vil kigge ind i fremti­den og afprøve nogle at de nye tilt­ag i land­brug, der sky­der frem.

Hvor­dan virk­er en autonom robot på marken – hvad skal man kunne for at udnytte robot­tens potentiale?

Stribedyrkn­ing er en dyrkn­ingsme­tode, som der er øget fokus på i forbindelse med især at øge bio­di­ver­siteten i land­bruget. Hvor­dan virk­er det? Kan vi måle en forskel? Hvad bety­der de forskel­lige behan­dlinger for både resul­tater­ne i marken og på biodiversiteten?

Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at få nogle erfaringer om i projektet.

www.stribedyrkning.dk kan du følge med i pro­jek­tet, og hvad der sker i marken i løbet af året.

Vi vil dele vores viden med dig.

Vi er stribedyrkning.dk

Vil du vide mere om pro­jek­tet kontakt: 

Bir­gitte Kjems Vester
Pro­jek­tled­er
+45 20 28 74 09
bkv@bygholm.dk