Om stribedyrkning

Hvad er stribedyrkning?

Om projektet

Pro­jek­tet er støt­tet af Region Midtjyl­lands uddan­nelsespul­je og har til for­mål at intro­duc­ere, afprøve og demon­strere, hvad stribedyrkn­ing er. Hvor­dan det kan lade sig gøre i prak­sis, og hvor­dan man kan få det til at fun­gere med mod­erne robotteknologi.

Pro­jek­tet var­er i 2022 og 2023 og er blevet for­længet til og med 2025.

I 2022 er der etableret 1,2 ha mark med forskel­lige afgrøder.  Der er lavet 4 forskel­lige dyrkningssystemer:

  • Det kon­ven­tionelle med nor­mal brug af pesticider
  • Det kon­ven­tionelle med reduc­eret brug af pes­ti­cider. Det vil sige, at ukrudts­bekæm­pelse sker hov­ed­sagelig med strigling og radren­sning. Pes­ti­cider vil blive mål­ret­tet i sårækkerne, og hvor der er reg­istr­eret et behov (stor kon­cen­tra­tion af ukrudt)
  • Dyr­ket uden brug af pes­ti­cider men kun med mekanisk strigling og radren­sning som ukrudts­bekæm­pelse og kun brug af gød­ning god­k­endt til økologi

I 2024 er striberne ændret til demon­stra­tions­mark­er, så elev­erne kan følge forskel­lige afgrøder og hvor­dan de dyrkes. 

End­videre er der etableret 1 ha med dyrkn­ing af quinoa og gul sen­nep, som er sået af Far­m­droiden og skal pass­es af far­m­droiden igen­nem væk­st­sæ­so­nen med regelmæs­sige ren­sninger og striglinger.