Sædskiftet

Sæd­skifte 2024

I 2024 har vi ændret lidt på sæd­skiftet, hvor vi har sat nogle mere almin­delige afgrøder ind, samt nogle græs­b­landinger. Vi hold­er fast i insek­t­striber mellem afgrøderne til at bidrage med øget insekt kon­cen­tra­tion i området.

Sæd­skiftet for 2022–2023 er sam­men­sat i samar­be­jde med Inno­va­tion­scen­ter For Økolo­gi.

Målet er at afprøve dyrkn­ing af forskel­lige afgrøder og sam­men­sætte et sæd­skifte, så det på bedst mulig vis lever op til smit­tetryk , jor­dens frugt­barhed, bio­di­ver­sitet og for­frugtsvær­di for derved udnytte de fordele, prin­cip­perne for stribedyrkn­ing har.

Vi ved mere om det hele

Similar Posts