Sædskiftet

Sæd­skiftet er sam­men­sat i samar­be­jde med Inno­va­tion­scen­ter For Økolo­gi.

Målet er at afprøve dyrkn­ing af forskel­lige afgrøder og sam­men­sætte et sæd­skifte, så det på bedst mulig vis lever op til smit­tetryk , jor­dens frugt­barhed, bio­di­ver­sitet og for­frugtsvær­di for derved udnytte de fordele, prin­cip­perne for stribedyrkn­ing har.

Vi ved mere om det hele

Similar Posts