Stribedyrkning, hvad er det?

Stribedyrkn­ing er en dyrkn­ings­form, hvor forskel­lige afgrøder står i smalle striber på 3–12 meters brede ved siden af hinan­den, i stedet for at hver mark har en type afgrøde.

Hvor­for stribedyrkning:

Tidligere forsøg har vist, at stribedyrkn­ing giver:

  • øget jord­frugt­barhed
  • øget bio­di­ver­sitet både under- og over jorden
  • lavere skad­edyrs- og sygdomstryk
  • bedre næringssto­fud­nyt­telse
  • bedre udbyttesta­bilitet
  • større arbe­jds­glæde for land­man­den og øget landskabsværdi.

Elev­erne på Bygholm Land­brugsskole skal stifte bek­endt­skab med miljø- og kli­maven­lig mark­brug og få inspi­ra­tion til at tænke og, han­dle alter­na­tivt og inno­v­a­tivt i forhold til fremti­dens land­brug, når vi også skal tage hen­syn til klima­belast­ning, øget bio­di­ver­sitet, lokal­pro­duc­erede råvar­er, egen pro­duk­tion af proteinafgrøder.

Hvad har andre skrevet om stribedyrkning?

Der find­es andre forsøg og afprøvninger af stribedyrkn­ing. Her find­er du links til nogle af de andre organ­i­sa­tion­er, der afprøver eller forsker i stribedyrkning:

Similar Posts